[fusion_text]

Vi träffades på Bröllopsmässan, Grand Hotel i Stockholm. Anna och Anders föll för mig som fotograf och mina bilder. Några månader senare upplevde vi underbara Italien tillsammans. Så underbart och romantiskt!

[/fusion_text][fusion_text] [/fusion_text][two_third last=”no” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””][fusion_text]Destination Wedding Italien

bröllopsmässan Grand Hotel i Stockholm mötte jag Anna och Anders som berättade om sitt drömbröllop i Taormina på Sicilien och de ville ha mig som fotograf.

Anna och Anders ville skapa en upplevelse utom det vanliga. Jag såg hur det spritte i Anna när hon berättade. Budgeten var inte så stor och faktiskt blev det billigare att ha sitt bröllop i Italien än hemma. Istället för present till brudparet fick man som gäst betala resa och boende själv, en semester på Sicilien är lätt att motivera.

Vi sågs igen på ett konsultationsmöte där vi gick igenom detaljer och önskemål. Flygbiljetter och hotell bokades. Underbara brudpar, så härligt att vi skulle ses på Sicilien nästa gång.

Sicilien mötte oss med sol! Jag hade med mig duktiga Helena som assistent. I väntan på flygbussen satte vi oss med en äkta italiensk pizza (med potatis) på en gräsyta. Just lagom till att pizzan var slut öppnade sig himlen och regnet höll i sig under resan fram till Taormina. Ovanför oss sprakande vulkanen Etna, med kaskader av lava och ett stort moln rök. Vädret höll sig sedan stabilt och fint. Anna och Anders valde Sicilien mycket för att det oftast inte blev för varmt, men i regel har ett stadigt fint väder.

Dagen efter vår ankomst mötte vi brudparet och den bröllopskoordinatorn Liz. Från torget Piazza Duomo tog vi en promenad till rådhuset, där vigseln skulle ske. Ett vackert stenhus med ett stort blått blommande träd på gården, en förförisk plats. Vi besökte hotellterassen där festligheterna skulle ske och hade möte med hotellpersonalen. Liz var spindeln i nätet. Fylld av bubblig champagne och inspiration svepte jag och Helena sedan iväg bland gränderna för att börja se efter vackra platser för porträttsessionen.

För mig som bröllopsfotograf vill jag alltid jag vara väldigt förberedd. I en ny stad och ett nytt land blir det lite mer än vanligt att tänka på. Det som i Sverige tar några timmar, tog på Sicilien två dagar. Bra att vi hade bokat resan så det fanns tid. Helena min assistent behövde också se miljöerna och vara med på alla möten för att göra oss samspelta. Det är också bra att ha med en testmodell. Så härligt med dessa vackra miljöer!

Taormina är en exklusiv liten pärla på Sicilien. Dyra butiker och fina restauranger. Maserati-bilar, ställdes ut på torget och människorna längs promenadstråket var ofta fint och dyrt klädda. Italienarna var så mysiga vänliga och vi möttes enbart av fin service. Samtidigt är restaurangpriserna helt acceptabla!

På bröllopsdagen kom jag och Helena till Hotellet där Anna och Anders bodde. Ett fint hotell med utsikt över Naxosbukten. En av lyxkryssarna därnere hade fällt ut en rutschkana och kring hotellets pool trivdes lata hotellgäster. En lokal stylist kom och gjorde i ordning Annas hår och makeup. Håruppsättningen hade Anna blivit inspirerad till från ett bröllop jag fotograferade vid Högalidskyrkan. Det var innan jag öppnade min studio i Hornstull.

Den gången var det studio Bang vid Norrmalmstorg som gjorde håruppsättningen, Marwin Hitti. Han är en av de bästa i Sverige och denna stylist på Sicilien hade verkligen en match att vara lika duktig. Men bra blev det. Helena fick vara smakråd för makeupen och med lite förstärkning och förlängning av eyeliner var vi redo för porträttsession. Att ha en fotograf med under förberedelserna ger en personlig förankring jag som fotograf uppskattar. Detaljer, klänning, spänningen innan.. det är så man ryser av välbehag och förväntan.

Porträttsessionen tog vid och det är så skönt när man vet vad man ska göra. Givetvis finns utrymme för improvisation och idéer som dyker upp men miljöerna är viktiga. Jag ser alltid ut ett antal platser nära varandra och ofta skissar jag ned vad jag tänkt mig. Man behöver också vara medveten om ljuset och hur det flyttar sig under dagen. Som brudpar ska man känna sig trygg och få chans att slappna av och ha skoj. Ofta vill vi inte sluta när vi kommit igång, men man kan ju inte tumma på tiden för vigseln.

Rådhuset var vackert och brudparets väg fram till vigselförrättaren beströddes med rosenblad. Som fotograf får jag ofta beröm för hur jag rör mig och inte stör, även fast jag givetvis måste vara lite i vägen ibland; exempelvis kring ringväxlingen.

Efter gratulationer och gruppbilder skred hela sällskapet ned till torget intill Rådhuset. Ett såntdär romantiskt italienskt litet torg, men fontän och café. Här blev det brudskål och något tal, men just då händer ngt fantastiskt. Ferraribilar kommer glidande och radar upp sig snyggt över hela torget, kanske 30 stycken! Blå, röda, gula svarta; vilken syn! Dessa Italienska skönheter lyfter känslan ännu högre. Någon riggar en radiostyrd helikopter som ska fånga skådespelet med en kamera från ovan, såhär i efterhand skulle jag ju naturligtvis varit alert och frågat efter bilder!

Från takterassen på El Jewel där middagen hölls såg man lite av torget och bilarna så det kändes ändå ok. Därifrån såg man även Etna, havet och stadens ljus medan sällskapet myste vidare in i natten. Helena och jag tackade för oss efter en lång dag och med många vackra bilder med oss hem i kameran.

Med någon dag tillgodo på Sicilien han vi ned till stranden och havet. Där träffade vi givetvis på brudparet igen, lyxigt njutandes av solen. Vi hyrde också hästar sista kvällen och galopperade längs stranden. Visst är det härligt med livet och kärleken! Så värt alla timmars redigering av bilder sen för att uppleva allt igen genom alla vackra bilder!

Romantic Sicily Wedding!

Destination Wedding in Italy

At the wedding fair Grand Hotel in Stockholm, I met Anna and Anders, who told him about her dream wedding in Taormina in Sicily and they wanted me as a photographer.

Anna and Anders wanted to create an experience except the ordinary. I saw how it spritte in Anna when she told me. The budget was not so large and it actually became cheaper to have their wedding in Italy rather than Sweden. Instead of gifts for the bride and groom, the guests payd travel and accommodation themselfes, a holiday in Sicily is easy to justify.

We met again at a consultation meeting where we went through the details and requirements. Flights and hotels were booked. Wonderful wedding couple, think that we would be seen in Sicily next time.

Sicily met us with sun! I brought talented Helena as an assistant. While waiting for the shuttle bus, we sat down with a genuine Italian pizza (with potatoes) on a grassy area. Just in time for the pizza was eventually opened to the sky and the rain persisted during the trip up to Taormina. Above us crackling Mount Etna, with cascades of lava and a big cloud of smoke. After this, thw wether was steady.

The day after our arrival we met the bride and groom and the wedding coordinator Liz. From Piazza Duomo, we took a walk to the town hall, where the ceremony would take place. A beautiful stone house with a big blue flowering trees in the yard, a seductive place. We visited the hotel terrace where the festivities would take place and had a meeting with the hotel staff. Liz was a spider in the web. Filled with bubbly champagne and inspiration I swept and Helena then set off among the alleys to start looking for beautiful places portrait session.

For me as a wedding photographer, I always want me to be very prepared. In a new city and a new country becomes a bit more than usual to consider. What in Sweden takes a few hours, took in Sicily two days. Good that we had booked the trip so there was time. Helena my assistant also needed to see the environments and participate in all meetings of making us play well together. It’s also good to have a test model. So wonderfully with these beautiful environments!

Taormina is an exclusive little gem in Sicily. Expensive shops and fine restaurants. Maserati cars were exhibited in the square and people along the promenade was often fancy and expensive dressed. The Italians were so cozy friendly and we met only by the fine service. Meanwhile, the restaurant prices quite acceptable!

On the wedding day, I came and Helena to the hotel where Anna and Anders lived. A fine hotel with views of the Bay of Naxos. One of Luxury cruisers down there had shed out a slide and around the hotel pool thrived lazy guests. A local stylist came and made ready Anna’s hair and makeup. Updo Anna had been inspired to from a wedding I photographed at Högalidskyrkan. That was before I opened my studio in Hornstull.

That time was the studio Bang at Norrmalmstorg who did updo, Marwin Hitti. He is one of the best in Sweden and the stylist in Sicily really had a match to be just as good. But good it was. Helena got to be smakråd for makeup and with a little reinforcement and extension of eyeliner, we were ready for the portrait session. Having a photographer in the preparations giving a personal anchor I as a photographer appreciated. Details, dress, excitement before .. it is so you shiver of pleasure and anticipation.

Portrait Session took over and it’s so nice when you know what to do. Of course there is room for improvisation and ideas that pop up, but the environments are important. I always look out a number of sites close to each other and often sketches I download what I expected. You also need to be aware of the light and how it moves during the day. As newlyweds will feel safe and get the chance to relax and have fun. Often we do not stop when we got started, but you can not compromise on time for the wedding.

The Town Hall was beautiful and the bridal couple’s way up to the wedding officiant strewn with rose petals. As a photographer, I often praised for the way I move and do not interfere, even though I obviously have to be little in the way sometimes; for example, around the ring exchange.

After congratulations and group pictures undercut the whole party down to the square next to the Town Hall. A såntdär romantic Italian small square, but the fountain and cafe. Here was the bridal toast and no speech, but just then hands smth amazing. Ferraris comes sliding and line up nicely over the square, maybe 30 pieces! Blue, red, yellow, black; what a sight! These Italian beauties brings out the feeling is even higher. Someone rigs a radio-controlled helicopter that will capture the spectacle with a camera from above, in hindsight, I would of course naturally been alert and asking for pictures!

From the roof terrace at El Jewel where the dinner was held saw little of the square and the cars so it still felt ok. From there you could see even Etna, the sea and the city lights while the party beamed on into the night. Helena and I thanked us after a long day and with many beautiful photos with us home in the camera.

With a day to spare on Sicily he we go down to the beach and the sea. There we met, of course, the bride and groom again, luxury, enjoying the sun. We also hired horses last evening and galloped along the beach. It is wonderful with life and love! So worth all the hours of editing images then to experience it all again by all the beautiful pictures![/fusion_text][/two_third][one_third last=”yes” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””][fusion_text]

[/fusion_text][/one_third]

Translate »
Verified by MonsterInsights